Фирма „ЧИСТОТА БАЛКАНИ" ЕООД носи цялата отговорност за събраните отпадъци и за тяхното законосъобразно третиране след тяхното вдигане от площадката на клиента.

Ние се задължаваме да предоставим на клиента при поискване писмена информация за начина на третиране  (оползотворяване, обезвреждане, рециклиране или депониране) на предадените за превоз отпадъци .
Отпадъците на клиента се класифицират, като се изготвят работни листа за тази цел. Води се отчетност и съпътстваща документация при превоз на опасни и неопасни отпадъци.

Задължени сме да подадем информация в законовите срокове до ИАОС за количествата отпадъци генерирани от клиента и тяхното третиране.

„ЧИСТОТА БАЛКАНИ“ ЕООД консултира своите клиенти по въпроси свързани с прилагането на Закона за управление на отпадъците. Следи изискванията на законодателството, относно дейностите с отпадъци и своевременно уведомява своите клиенти при изменения, касаещи дейността им. 

За контакти