За нас

„ЧИСТОТА БАЛКАНИ“ ЕООД е основана през 2004 год. и работи в сферата на управлението на отпадъците и вътрешната чистота на административни, търговски и промишлени обекти.

Основен принцип на работа в предприятието е да се рециклират и оползотворяват максимално количество отпадъци, генерирани от нашите клиенти с оглед минимално замърсяване на околната среда и  минимално използване на нов природен ресурс. 

Всички наши клиенти са сериозни фирми, имащи не само формално, но също така етично и морално отношение към оползотворяването и обезвреждането на генерираните от тях отпадъци. Клиентите ни знаят, че при нас редица отпадъци като дърво, полимери и разтворители се рециклират от самите нас , други като хартия, найлон и метали се предават за рециклиране в специализирани за целта заводи, а опасните отпадъци, които нямат решение в България се изнасят за обезвреждане в специализиран завод във Виена. 

„Чистота Балкани“ ЕООД разполага със собствени площадки за дейности с отпадъци в районите на гр. София и гр. Враца. „Чистота Балкани“ ЕООД разполага с разнообразен автомобилен, машинен и контейнерен парк.   Във фирмата са заети над  70 души, машинни инженери, химици, еколози, физици, икономисти и обслужващ персонал със средно и средно-специално образование.

За контакти